REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu jest firma Eko -handel Renata Skórnóg z siedzibą w Kowalew, ul. Dworcowa 3i, 63-300 Pleszew, o numerze NIP 6171495230, REGON 250773352, portfel-skorzany.pl lub "Sklepem Internetowym".

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.portfel-skorzany.pl jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych) lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski - zwaną dalej "Klientem" lub „Kupującym".

Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w sklepie Eko - handel "Renata Skórnóg" bądź poprawne wypełnienie formularza zamówienia.

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej.

Zawartość Sklepu Internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.

Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie zostanie wysłane.

Zamówienia poprzez stronę internetową www.portfel-skorzany.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej od "Renata Skórnóg".

II. Potwierdzenie zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu w celu weryfikacji rzetelności złożonego zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia lub w przypadku braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 7 dni roboczych od dnia zamówienia towaru w sklepie Eko-handel "Renata Skórnóg".

W przypadku, gdy którykolwiek z produktów występuje w „Dostępności ograniczonej”, Klient zostanie poinformowany o możliwości realizacji takiego zamówienia w e-mailu zwrotnym do 3 dni roboczych po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży), procedury rozpatrywania reklamacji oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży).

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

III. Formy płatności

Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:
PRZY ODBIORZE (ZA POBRANIEM) - Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY - Klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego, który jest podany w momencie składania zamówienia. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.
W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu miesiąca od złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane bez powiadamiania Klienta o zaistniałym fakcie.
IV. Dostawa towaru

Prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski.

Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Tabela kosztów dostawy znajduje się na stronie: Wysyłka

W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".

V. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować "Renata Skórnóg" o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: "Renata Skórnóg" ul. Dworcowa 3a, Kowalew, 63-300 Pleszew, adres poczty elektronicznej: Renata reniamar18@interia.pl).

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy " Eko - handel Renata Skórnóg" zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego formę płatności.

Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez P.H.U "Renata Skórnóg", niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym "Renata Skórnóg" została poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

"Eko - handel Renata Skórnóg" może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: P.H.U "Renata Skórnóg", ul. Dworcowa 3A, Kowalew, 63-300 Pleszew w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do "Eko - handel Renata Skórnóg". Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.

Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.

Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VI. Gwarancja

Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i jeżeli wyraźnie to zaznaczono, objęte są gwarancją producenta.

Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, należy do "Renata Skórnóg", zgodnie z warunkami gwarancji,

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do których wykonania zobowiązany jest Klient we własnym zakresie i na własny koszt, np. konserwacja, montaż etc.

Gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi

VII. Rękojmia

Niezależnie od uprawnień wynikających z gwaranci, o których mowa w punkcie VI powyżej, Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.

Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).

Kupujący może skorzystać z wzoru formularza zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi, jednak nie jest to obowiązkowe.

VIII. Postanowienia końcowe

Integralną częścią niniejszego regulaminu są również informacje zawarte w zakładce Reklamacje i zwroty.

Do umów sprzedaży zawartych w Sklepie Internetowym do dnia 24 grudnia 2014r. włącznie, a także do prawa odstąpienia od tych umów, jak również do składania reklamacji zakupionych na ich podstawie towarów zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz zasad Reklamacji i zwrotów w brzmieniu obowiązującym do 24 grudnia 2014r.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym począwszy od dnia 25 grudnia 2014r.